Ko gero geriausias grožio salonas Vilniuje


Book Online

* Please Fill Required Fields *

Pristatymas ir grąžinimas

Pristatymo sąlygos:
Pristatymas yra nemokamas.
Priimdami prekę patikrinkite pakuotę ar ji nėra pažeista. Jei pakuotė pažeista,
privalote tai atžymėti siuntos priėmimo – perdavimo dokumente (važtaraštyje).
Pasirašius šiame dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta perduota
nepažeista. Jeigu matote, kad prekė sugadinta ar gali būti sugadinta, prašome
tokios prekės nepriimti ir susisiekti su mumis.
• Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo
vietą.
• Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo
(transportavimo) mokestis yra pateikiamas suformavus užsakymą. Jeigu
užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats
Klientas.
• Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui Lietuvoje per 5 darbo dienas
po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.
• Prekių kiekį ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu.
Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose,
patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
• Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu
priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali
pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo dienos.
Kitaip laikoma, kad preke Klientas patenkintas ir neturi jokių priekaištų
Pardavėjui.
• Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir
terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu
terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. Klientas sutinka, jog išimties
tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.
• Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčia sąskaitą faktūrą.
• Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų
pažeidimą, jeigu Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento
kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
• Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.
Prekių grąžinimas
• Klientas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo prekių gavimo.
• Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistoje ir neatidarytoje
originalioje pakuotėje. Pakuotės atidarymu laikomas ir pakuotės plėvelės
pažeidimas ar pašalinimas.
• Informuoti UAB "Fresh Ideas Group"
 apie sutarties atsisakymą
Administratoriaus elektroninio pašto adresu qualityenzolt@gmail.com pateikiant
laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas
atsisakyti sutarties; ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pardavėjo
informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui Prekes kartu
su Prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita
faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais. Įprastas prekių grąžinimo išlaidas
apmoka Klientas iki tokios sumos, kuri atitinka 10€, išskyrus atvejus, kai
grąžinamos prekės, kurios neatitiko užsakyme nurodytų prekių. Transporto
išlaidos negrąžinamos.
• Grąžinamas prekes, jei pageidaujama, galima pakeisti naujomis prekėmis iš

yury.lt e-parduotuvės gaminių asortimento. Keičiamų prekių pristatymo transporto
išlaidas apmoka Klientas.
• UAB "Fresh Ideas Group&quot perveda už prekių grąžinimą sumokėtą sumą
Klientui per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimo
gavimo ir su sąlyga, kad per tą laiką grąžinamos prekės pasiekė UAB "Fresh
Ideas Group&quot Pinigai pervedami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas
mokėjimas į UAB "Fresh Ideas Group&quot. Reikalavimų neatitinkančių prekių
grąžinimo atveju, UAB "Fresh Ideas Group&quot grąžina už prekes sumokėtą sumą
ir transporto išlaidas.
• Jei grąžinama prekė sugadinta dėl aplinkybių, kurios yra susijusios ne su UAB
"Fresh Ideas Group&quot su prekės naudojimu ne pagal paskirtį arba su kitomis
aplinkybėmis (pavyzdžiui, pakuotė pažeista), UAB "Fresh Ideas
Group"
pasilieka teisę atskaityti prekės vertę sumažinusią sumą nuo grąžintinos
sumos.
Privatumo Politika
Privatumo politika
1. Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB "Fresh Ideas Group"
 elektroninės
parduotuvės (toliau – yury.lt ) ir yury.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius
asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo
politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir
kiti teisės aktai.
1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad yury.lt
juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais
tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne
jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su
tėvų ar globėjų sutikimu.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 yury.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų
tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2 yury.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys
(vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami
ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2
tikslams pasiekti.
3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Registracijos pateikimo taisyklės
4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją
apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar
klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti
duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.
5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą
informaciją pranešdamas apie tai adresu qualityenzolt@gmail.com
6. Slapukai (angl. cookies)
6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas
mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus,
angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį
svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada
galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus
įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama
informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios
svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog
naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje
(įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite
atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus
bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1 yury.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai
pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio
paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai
sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR
įstatymus.
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums qualityenzolt@gmail.com
Pirkimo sąlygos ir taisyklės
1. Bendrosios nuostatos
1. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės)
taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra
susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra
susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis
patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo
metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų
pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies
ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti
užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir
besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

3. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai
nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas
rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės
Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai
pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo
paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos
Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.
2. Privatumo politika
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Parduotuvės, gali užsiregistruoti
internetinėje parduotuvėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas nesuteikia jai teisių siųsti Klientui
informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir
pristatymui. Klientui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma
galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Klientui nepageidaujant gauti informacinių
pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai
Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės;
telefono numeris; kiti pristatymui ar sąskaitos išrašymui būtini duomenys.
Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei
pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti
tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius,
teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu
susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo
tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais
atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti
atskleidžiami tik šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktuose numatytais
atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes,
įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju,
jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama
nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas,
kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš
interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po
parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo
interneto naršyklėmis.
5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų
asmeninių duomenų apsaugai.
3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes.
Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.
2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos
pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.
3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus
pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus
pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi
pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad
Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei

pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota
įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu
gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų
pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu
laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis
priimti pristatytas prekes.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas
laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas
laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie
apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia
Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti
gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas,
užsakymas anuliuojamas.
7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs
ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis
kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis. 9. Pardavimo sutartis pirkimo
metu sudaroma lietuvių kalba.
10. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas
kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir
išreiškia norą atšaukti Užsakymą.
4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės
Parduotuvėje.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad
prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali
neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos
techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje,
už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu
(PVM).
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais
atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų,
Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos
nurodytais kanalais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams
pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės kaltės.
6. Parduotuvės įsipareigojimai:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes, kurios turi apibrėžtą galiojimo
terminą.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias
užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to,
jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
6.4. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį
Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas,
Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad
prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
6.7. Parduotuvė įsipareigoja priimti brokuotas prekes ir pakeisti jas kokybiškomis.
Jei Parduotuvė neturi panašių prekių, tuomet Parduotuvė Klientui grąžina pinigus
už brokuotas prekes.
6.8. Klientas turi teisę kokybiškas prekes, be jokios paaiškinamos priežasties
grąžinti per 30 dienų nuo jų įsigijimo. Tokiu atveju transporto išlaidas apmoka
Klientas. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, nenaudotos, tinkamos vėl
parduoti, originalioje pakuotėje ir kitaip atitikti pirkimo metu buvusią būklę.
6.9. Klientas apmoka tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas (prekių siuntimo
išlaidas), papildomas išlaidas atsiradusias dėl siuntimo būdo pasirinkimo, kai
pasirenkamas ne pigiausias, paprastas Parduotuvės siūlomas būdas bei prekių
grąžinimo išlaidas, jei dėl savo specifikos prekės negali būti siunčiamos paprasta
pašto siunta.
6.10. Prekių grąžinimas netaikomas supakuotoms Prekėms, kurios buvo
išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos
ar higienos priežasčių.
6.11. Prekių grąžinimas netaikomas pagal specialius Kliento nurodymus
pagamintoms Prekėms, kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį
pasirinkimą ar nurodymą arba Prekėms, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento
asmeninėms reikmėms.
6.12. Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo
kliento pranešimo apie prekių atsisakymą, grąžinti visus atliktus mokėjimus,
įskaitant prekių pristatymo išlaidas, išskyrus atvejus nurodytus 6.9. punkte.
Parduotuvė atlieka pinigų grąžinimą tuo pačiu būdu, kuriuo apmokėjo Klientas,
nebent Klientas sutinka su kitu grąžinimo būdu, kuris nereikalaus iš jo jokių
papildomų išlaidų.
6.13. Klientas, gavęs prekes su defektais, turi teisę pateikti pretenziją, nes
Parduotuvė prisiima tam tikrą atsakomybę už parduodamas prekes.
6.14. Pretenzija turi būti pateikta raštiškai, siunčiant el.paštu
qualityenzolt@gmail.com. Pretenzija bus išnagrinėta per 14 dienų nuo grąžintų
prekių gavimo.
6.15. Klientas gali reikalauti pakeisti prekes naujomis, sumažinti kainą arba
grąžinti pinigus, kai atsisakoma prekių, bet tik tuo atveju, kai defektas ženklus,
išskyrus atvejus, kai Parduotuvė gali skubiai pakeisti prekes naujomis, be
defektų.
5. Apmokėjimo tvarka ir terminai
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo
metu nurodomu būdų.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja
už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę
reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento
užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus
apmokėjimą už prekes.
3. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama
Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai Parduotuvė
išsiunčia Užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs
prie savo paskyros Parduotuvėje ir peržiūrėjęs Užsakymo detalizaciją.

6. Prekių išsiuntimas ir pristatymas
1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
2. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą
adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus
siuntimo kaštus.
3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4. Jei prie prekės nurodomas prekės likutis Pardavėjo sandėlyje, tai ši informacija
yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo
metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus
Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet
Klientui prekės aprašyme pateikiamas apytikslis prekės išsuntimo laikas.
5. Parduotuvėje prie kiekvienos prekės yra pateikiama informacija apie prekių
kiekius ir gavimo terminus. Jei užsakymą sudaro keletas prekių, iš kurių dalies
tuo momentu trūksta, Klientas yra informuojamas apie trūkstamų prekių gavimo
terminus bei aktualius vėlavimus.
6. Pristatymo terminas yra pateikiamas užsakyme ir skaičiuojamas nuo
užsakymo datos. Jeigu prekės yra sandėlyje, tai užsakymas bus paruoštas per 1
darbo dieną (arba po apmokėjimo priėmimo, jei pasirinktas išankstinis
apmokėjimas). Jeigu nurodytas prekių gavimo terminas 1-2 arba 2-5 darbo
dienos, prekės turime atsigabenti iš tiekėjo ar gamintojo, o jei pateiktas
realizacijos terminas yra 14-21 darbo diena, tai reiškia, jog produktai yra
gaminami.
7. Parduotuvė neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus dėl kurjerių tarnybos
kaltės arba Klientui nurodžius klaidingą adresą.
8. Prekių pristatymo metu, dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui, Klientas turi
teisę patikrinti, ar siunta nebuvo atidaryta, ar pažeista pristatymo metu. Jeigu
pakuotė buvo atidaryta ar pažeista transportavimo metu, Klientas privalo kartu su
kurjeriu ar pašto darbuotoju surašyti aktą bei el. paštu informuoti Parduotuvę.
9. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį
ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą
ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.
7. Komentarų talpinimas
1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų
laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje
automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo
taisyklėmis.
2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek
šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir
komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių
komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog
toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei
prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus
patvirtinimus.
8. Baigiamosios nuostatos
1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais
rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės
aktais.

3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota
įmonė, teisė.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė,
įstatymų nustatyta tvarka.
9. Biuro adresas ir klientų aptarnavimo kontaktai
9.1. Biuro adresas:
UAB "Fresh Ideas Group"
Konstitucijos pr 26.
LT-08106 Vilnius
Įmonės kodas: 302457883
PVM mokėtojo kodas: LT100005105018
9.2. Klientų aptarnavimo kontaktai:
Konsultacija darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.
El. paštas: qualityenzolt@gmail.com